Az örökbefogadás célja:

Az örökbefogadás célja az, hogy az örökbefogadó, valamint annak rokona és az örökbefogadott között családi kapcsolatot létesítsen, és elsősorban az olyan kiskorú családi nevelését biztosítsa, akinek a szülei nem élnek, vagy akiket szüleik megfelelően nevelni nem képesek.

 

Ki fogadhat örökbe?

Örökbefogadó csak az a teljesen cselekvőképes nagykorú személy lehet, aki örökbefogadási tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon eredménnyel részt vett és személyisége, valamint körülményei alapján - a gyámhivatal örökbefogadás előtti eljárása során hozott határozat értelmében - alkalmas a gyermek örökbefogadására, továbbá a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 45 évvel idősebb. Házasságban élő örökbefogadó személyek esetében a fiatalabb házastárs életkorát kell alapul venni.

Nem fogadhat örökbe az, aki a szülői felügyeleti jog megszüntetését vagy a közügyek gyakorlásától eltiltást kimondó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll.

Az örökbefogadás céljára tekintettel a gyámhivatal a gyermek érdekében elsősorban a házasságban élő örökbefogadók által történő örökbefogadást engedélyezi.

 

Ki fogadható örökbe?

Örökbe fogadható az a kiskorú személy:

o   akiről a szülők jogerős lemondó nyilatkozattal a gyámhivatalban lemondtak,

o   akinek a szüleit a bíróság megfosztotta szülői jogaitól,

o   akinek szülei ismeretlenek,

o   akit az egészségügyi intézmény erre kijelölt helyén (inkubátor) helyeztek el, feltéve, hogy hat héten belül a szülő a gyermekért nem jelentkezik,

o   akinek a szülei elhunytak,

o   aki nevelésben van, és a gyámhivatal örökbe fogadhatónak nyilvánította.

 

Az örökbefogadott személyt az örökbefogadás fennállása alatt csak az örökbefogadó házastársa fogadhatja örökbe.

 

Az örökbefogadás joghatásai:

Az örökbefogadott mind az örökbefogadóval, mind annak rokonaival szemben az örökbefogadó gyermekének a jogállásába lép. Az örökbe fogadott gyermek az örökbefogadó családi nevét viseli.

 

Az örökbefogadás formái:

Aszerint, hogy kik között jön létre az örökbefogadás, megkülönböztetünk egyfelől családon belüli, rokoni örökbefogadást, másfelől idegen gyermekre irányuló örökbefogadást. Aszerint, hogy a vér szerinti szülő (szülők) és az örökbe fogadó szülő (szülők) ismerik-e egymást vagy sem, megkülönböztetünk nyílt és titkos örökbefogadást.

 

Titkos a gyámság alatt álló, nevelésbe vett, örökbe fogadhatónak nyilvánított gyermek örökbefogadása, illetve amikor a vér szerinti szülő úgy adja meg a hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri, ide értve az inkubátorba helyezést is. A titkosság azt jelenti, hogy a szülő az örökbefogadásról nem kap értesítést, és azt fellebbezéssel, sem egyéb módon nem támadhatja meg.

Nyílt örökbefogadás esetében az örökbe fogadó szülő(k) és a vér szerinti szülő(k) ismerik egymást, az eljárást lefolytató gyámhivatal az örökbefogadót, az örökbe fogadandó korlátozottan cselekvőképes gyermeket és a vér szerinti szülőt együttesen, tárgyalás keretében köteles meghallgatni. A nyílt örökbefogadás csak közvetítő szervezet közreműködésével történhet.

Rokoni, házastársi örökbefogadás esetén a gyámhivatal felkérésére a szakszolgálat elvégzi a környezettanulmányt, a pszichológiai vizsgálatot és tanácsadást. Ebben az esetben a tanfolyam elvégzése nem kötelező.

 

AZ ÖRÖKBEFOGADÁS ELŐTTI ELJÁRÁSRÓL

Az eljárás megindításának a helye és ideje:

Az örökbefogadás előtti eljárást az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére, a tartózkodási hely szerint illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (továbbiakban Szakszolgálat) készíti elő.  ( Tatabánya Fő tér 4. III. emelet 311. sz. 34/ 311-744)

A Szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személyt személyes találkozás során nyilatkoztatja és írásban tájékoztatja az örökbefogadás feltételeiről, és arról, hogy az általa meghatározott helyen és időpontban vizsgálaton, illetve tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon kell megjelennie, valamint arról, hogy családi és lakáskörülményeiről a helyszínen győződik meg.

A jelentkezés időpontja az irányadó az örökbefogadásra várakozók sorrendjébe történő besorolásnál.

 

A szükséges vizsgálatokról és előzetes feltételekről:

Az orvosi vizsgálatnál a háziorvosnak - szükség esetén a szakorvosnak - arról kell nyilatkoznia, hogy az örökbe fogadni kívánó személy nem szenved-e a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban; súlyos pszichotikus zavarban; alkoholfüggőségben; kábítószer-függőségben valamint olyan betegségben, amely miatt - akár időszakosan is - akadályozott a gyermekről való gondoskodásban, illetve amely a gyermek fejlődését veszélyezteti.

A pszichikai alkalmassági vizsgálat során kívánjuk feltárni az örökbefogadási szándék motivációját valamint azt, hogy az örökbe fogadni szándékozó családi helyzete, életkora és személyisége továbbá a gyermek nevelésével kapcsolatos elképzelései előreláthatóan biztosítják-e az örökbe fogadandó gyermek harmonikus fejlődését, felnövekedését. A pszichológiai alkalmassági vizsgálat része a tanácsadás is, amely az örökbefogadás pszichés vonatkozásaira terjed ki.

A környezettanulmány elvégzése során - mely az örökbe fogadni szándékozó lakóhelyén készül-, azt vizsgáljuk meg, hogy a családi- és lakáskörülmények alkalmasak-e gyermek örökbefogadására, valamint lehetőség szerint ekkor történik meg az együtt élő családtagok meghallgatása is.

Az örökbefogadói tanfolyam célja a résztvevők megismertetése az örökbefogadás társadalmi és jogi hátterével, az örökbe fogadható gyermekek speciális helyzetével és az örökbefogadással együtt járó konfliktusok kezelésének módjaival. A felkészítő képzés önköltséges, időtartama 21 óra.

Amennyiben a jelentkező, örökbe fogadni szándékozó kéri az országos örökbefogadási nyilvántartásba való felvételét, kérelméhez fényképet csatolhat. Célszerű, ha a fényképen minden olyan családtag, gyermek szerepel, aki a jelentkezővel egy háztartásban él, illetve a fotó a jelentkező lakókörnyezetéről is információt nyújt.

Ha az örökbe fogadni szándékozó személy az alkalmassági vizsgálaton, illetve a tanácsadáson és a felkészítő tanfolyamon nem jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki, illetőleg a környezettanulmány elvégzését nem teszi lehetővé, kérelmét visszavontnak kell tekinteni, és az eljárást meg kell szüntetni. 

A Szakszolgálat a kérelem beadásától számított 60 napon belül tájékoztatja az örökbe fogadni szándékozó személyt az alkalmassági vizsgálat eredményéről.

Az ügyfél kérelmét, az elvégzett pszichológiai vizsgálat eredményét, a háziorvosi igazolást az örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasságról, az örökbefogadás előtti tanácsadás és felkészítő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló iratot, a környezettanulmányt valamint az ügyfélnek az örökbefogadási szándékairól és az örökbe fogadandó gyermekre vonatkozó elképzelései figyelembevételével kialakított javaslatát megküldi az örökbe fogadni szándékozó tartózkodási  helye szerint - ha az örökbe fogadni szándékozók lakóhelye külön településen van, a választásuk szerint - illetékes gyámhivatalnak, és erről az örökbe fogadni szándékozó személyt egyidejűleg értesíti.

A Szakszolgálat eljárása ingyenes, kivéve az örökbefogadói tanfolyamot.

 

A gyámhivatal eljárásáról:

A gyámhivatal az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmasságáról a gyermekvédelmi Szakszolgálat által megküldött dokumentumok, környezettanulmány illetve helyzetértékelés, a jövedelmi viszonyokra vonatkozó igazolás, az örökbe fogadni szándékozó (és házastársa) meghallgatása, valamint szükség szerint egyéb bizonyítékok alapján dönt.

Az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozat tartalmazza, hogy az örökbe fogadni szándékozó hány és milyen korú gyermek örökbefogadására alkalmas, az örökbe fogadni szándékozó alkalmas-e testvérek illetve egészségileg károsodott gyermek örökbefogadására.

Alkalmatlanság megállapítása esetén új eljárás a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül nem indítható.

Alkalmasság megállapítása esetén a gyámhivatal jogerős határozata alapján a Szakszolgálat felveszi az örökbe fogadni szándékozó személyt saját nyilvántartásába, és - a hozzájáruló nyilatkozat birtokában - továbbítja az adatokat, az örökbe fogadni szándékozó személyek országos örökbefogadási nyilvántartása számára.

A gyámhivatal határozata annak jogerőre emelkedéstől számított 3 évig érvényes.

Ha az érvényességi időn belül örökbefogadási eljárás jogerős befejezésére kerül sor, a határozat érvényességi ideje az örökbefogadás tárgyában hozott határozat jogerőre emelkedésének napjával megszűnik.

Amennyiben 3 éven belül nem kerül sor örökbefogadásra, a határozat érvényességi ideje az érvényességi idő lejártát megelőzően benyújtott kérelemre, és a gyermekvédelmi Szakszolgálat javaslatára legfeljebb 1 évvel meghosszabbítható, feltéve, hogy azok a körülmények, amelyekre tekintettel az alkalmasságot megállapították, nem változtak. Ha a 3 éves érvényességi idő lejártakor folyamatban van az örökbefogadási eljárás, a határozat érvényességi ideje meghosszabbodik az örökbefogadási eljárás jogerős befejezéséig.

Amennyiben a meghosszabbított érvényességi idő lejártáig sem kerül sor örökbefogadásra, az örökbefogadás előtti eljárást - az örökbefogadás előtti tanácsadás és felkészítő tanfolyam kivételével - az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére meg kell ismételni.

Az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmasságának megállapítása után tájékoztatja a Szakszolgálatot, ha a lakóhelyében, családi állapotában, továbbá személyi és életkörülményeiben változás következett be. A nyilvántartást vezető Szakszolgálat a körülményekben bekövetkezett változásról értesíti az alkalmasságot megállapító gyámhivatalt.

A gyámhivatali határozat érvényességi idejének leteltével, ha az örökbe fogadni szándékozó személy az alkalmasság megállapítása iránt ismételt kérelmet nem terjesztett elő, adatait a gyermekvédelmi Szakszolgálat törli a nyilvántartásból, erről értesíti az országos örökbefogadási nyilvántartást és tájékoztatja az örökbe fogadni szándékozó személyt is. A Szakszolgálat a nyilvántartásból való törlés után a jelentkező által benyújtott fényképet (amennyiben ilyen a rendelkezésére áll) visszajuttatja számára.

 

Az alkalmasság felülvizsgálata

Ha az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelyében, családi állapotában, személyi és életkörülményeiben valamint az örökbe fogadandó gyermekre vonatkozó elképzeléseiben az alkalmassági határozat érvényességi időtartama alatt bekövetkezett változás – akár a nyilvántartást vezető gyermekvédelmi Szakszolgálat értesítése, akár más személy, szerv bejelentése alapján – a gyámhivatal tudomására jut, a gyámhivatal az örökbefogadó alkalmasságát haladéktalanul felülvizsgálja.

 

Ha a családi állapotban, személyi és életkörülményekben valamint az örökbe fogadandó gyermekre vonatkozó elképzelésekben következik be változás a Szakszolgálat véleményének kialakítása érdekében az örökbe fogadni szándékozó személyt ismételt alkalmassági vizsgálaton való megjelenésre hívja fel, lakóhelyváltozás esetén pedig beszerzi a korábbi lakóhely szerinti gyermekvédelmi Szakszolgálatnál kezelt iratokat és környezettanulmányt készít.

A gyámhivatal a felülvizsgálat eredményeként az alkalmasság fenntartásáról vagy az örökbefogadásra való alkalmatlanságról határoz.

Ha a gyámhivatal az alkalmasságot fenntartja, az alkalmasságról szóló eredeti határozat érvényességi ideje nem változik.

A gyámhivatal az alkalmasságot fenntartó határozatában ismételten dönt arról, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy hány és milyen korú gyermek örökbefogadására alkalmas, valamint, hogy az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmas-e testvérek, illetve egészségileg károsodott gyermek örökbefogadására.

Az alkalmasságot fenntartó határozat alapján az örökbe fogadni szándékozó személyt a korábbi lakóhely szerinti Szakszolgálat törli nyilvántartásából, az új lakóhely szerinti Szakszolgálat - az eredeti nyilvántartásba vétel időpontjával - nyilvántartásába bejegyzi, az országos örökbefogadási nyilvántartás pedig az adatokban bekövetkezett változásnak megfelelően veszi nyilvántartásba.

Ha a felülvizsgálat során a gyámhivatal alkalmatlanságot állapít meg, az erről szóló határozat alapján a Szakszolgálat és az országos örökbefogadási nyilvántartás törli nyilvántartásából az örökbe fogadni szándékozó személyt.

 

A várakozási időről:

Az örökbefogadási tanácsadó a várakozási idő alatt félévente felveszi a kapcsolatot az örökbe fogadni szándékozóval és tájékoztatja kérelme teljesülésének esélyeiről.

A várakozási időt nehéz megbecsülni, ez attól függ, hogy a jelentkezők milyen életkorú, származású, egészségi állapotú gyermek örökbefogadását vállalják. Jelenleg 0-3  éves, egészséges gyermek esetén megyénkben a várakozási idő kb. 3 év. A törvény egyértelműen a házastársi örökbefogadásokat helyezi előtérbe, ezért az egyedülálló jelentkezőknek hosszabb várakozási időre kell számítania.

 

AZ ÖRÖKBEFOGADÁST ENGEDÉLYEZŐ ELJÁRÁS

Az örökbefogadás engedélyezési eljárása az örökbe fogadni szándékozó személy és a gyermek, illetve törvényes képviselője egyetértő, kölcsönös kérelmére indul. A gyámhivatal a szükséges iratok becsatolását követően (az örökbefogadó részéről: alkalmassági határozat, jövedelemigazolás, születési és házassági anyakönyvi kivonat) a kérelem benyújtását követő 15 napon belül (6 hetesnél fiatalabb gyermek esetén 8 napon belül) dönt a gyermeknek az örökbe fogadni szándékozó gondozásába történő kihelyezéséről. A kötelező gondozási idő minimum 30 nap.

Újszülöttek kihelyezése esetén a vérszerinti szülőnek lehetősége van a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulásának visszavonására a gyermek 6 hetes koráig.

Nyílt és titkos örökbefogadás esetén is a Szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója kíséri figyelemmel a kihelyezett gyermek gondozását, a szülő - gyermek kapcsolat alakulását, a gyermek családba történő beilleszkedését.

Az örökbe fogadni szándékozó személy a hozzá örökbefogadási szándékkal kihelyezett gyermek gondozásáról, tartásáról saját költségén köteles gondoskodni, de a gyermek ellátásához kapcsolódó juttatások a kihelyezés napjától igényelhetők.

Az örökbefogadási szándékkal kihelyezett gyermek a gyámhivatal kötelező gondozási időre történő kihelyező határozatában megállapított időtartam eredményes eltelte után is az örökbe fogadni szándékozó személynél maradhat az örökbefogadási eljárás befejezéséig. A gyámhivatal a kötelező gondozási idő eltelte után nyilatkoztatja az örökbe fogadni szándékozó személyt az örökbefogadási szándéka fenntartásáról. A gyámhivatal ezzel egy időben nyilatkoztatja a gyermek törvényes képviselőjét, illetve az örökbefogadási eljárásban a gyermeket képviselő eseti gondnokot, valamint a korlátozottan cselekvőképes örökbe fogadandó gyermeket. A Szakszolgálat örökbefogadási tanácsadója a gyámhivatal által kitűzött határidőre megküldi az örökbefogadásra vonatkozó szakvéleményét, javaslatát.

A gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezéséről az erre irányuló kérelem előterjesztésétől számított 60 napon belül dönt, kivéve, ha az elrendelt kötelező gondozási idő az 1 hónapot meghaladja. Ebben az esetben a gondozási idő lejártát követő 30 napon belül kell a döntést meghozni.

Az örökbefogadás az engedélyező határozat jogerőre emelkedésével lép hatályba.

Az örökbefogadást a gyámhivatal nem engedélyezi, ha az a kiskorú érdekeivel ellentétben áll, vagy a közérdeket egyébként sérti, illetve, ha akár a felek, akár az eljárásban egyéb módon közreműködő személyek vagy szervezetek részére haszonszerzéssel jár.

 

A nyílt örökbefogadás speciális szabályai:

A nyílt örökbefogadások előmozdítása érdekében a Szakszolgálatokon kívül a működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezetek is örökbefogadást elősegítő tevékenységet folytathatnak. A működési engedély meglétét a konkrét örökbefogadási eljárásban a közhasznú szervezetnek igazolnia kell. Szolgáltatása körébe tartozik:

o   a családgondozás keretében végzett tanácsadás és segítségnyújtás a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya számára,

o   a családok átmeneti otthonában biztosított ellátáshoz való hozzájutás szervezése,

o   az örökbe fogadni szándékozó felkészítése az örökbefogadásra,

o   a vér szerinti szülő és az örökbe fogadni szándékozó kapcsolatfelvételének előkészítése,

o   a vér szerinti szülő és az örökbe fogadni szándékozó adatainak nyilvántartása,

o   az örökbe fogadni szándékozóról és az örökbe fogadandó gyermekről nyilvántartás vezetése,

o   a vér szerinti szülő döntése alapján a gyermek nyílt örökbefogadásának elősegítése érdekében, az általa nyilvántartott örökbe fogadni szándékozó személyek közül- a nyilvántartási sorrend figyelembevételével- a gyermek számára alkalmas örökbe fogadó szülőt javasol a vér szerinti szülő számára,

o   kérelemre az örökbefogadás engedélyezését követően a vér szerinti szülőnek és az örökbefogadónak történő segítségnyújtás, tanácsadás, utánkövetés

A nyílt örökbefogadással foglalkozó közhasznú szervezeteknél történő jelentkezést az érvényes alkalmassági határozattal rendelkező jelentkezőknek kell kezdeményezni.

Az örökbe fogadni szándékozó viseli az általa igénybe vett szolgáltatással összefüggésben felmerült költségeket, aminek éves összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosa lehet.

 

Tájékoztató az utánkövetésekről

Belföldi örökbefogadás esetén az örökbefogadást követően a gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását jogszabályban meghatározott szervezet vagy a Szakszolgálat az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb öt évig figyelemmel kíséri és segíti.

Az  örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedését követő  két hónapon belül, majd egy év múlva, az örökbefogadó együttműködésre kötelezett az utánkövetést végző szervezet szakembereivel. az egy éven túli utánkövetés az örökbefogadók kérelmére lehetséges.

Elérhetőségek:

Oroszlányi Gyermekotthon és Általános Iskola

Komárom-Esztergom Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

Székhely: 2800 Tatabánya, Fő tér 4. III. emelet

Telefon: 06-34/311-744 Fax: 06-34/783-885
e-mail:

Ügyfélfogadás:

hétfőtől- csütörtökig
8.00-16.00 óráig,

pénteken
8.00-13.30-ig

 

Örökbefogadási tanácsadó:
Tatai-Szűcs János
Telefon: 06-20/535-4098
e-mail:

Pszichológus:
Nagyné Viszmeg Éva
Telefon: 06-70/334-7122
e-mail:

 

JSN Nuru is designed by JoomlaShine.com